home | contact
OokVoorJou Internet
 
 
< Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

1.0 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van OokVoorJou Internet.

1.2 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.3 Klant: de partij die met OokVoorJou Internet een overeenkomst heeft gesloten of gaat sluiten.

1.4 Website: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.

1.5 Login procedure: de procedure voorgeschreven door OokVoorJou Internet teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.

1.6 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen OokVoorJou Internet en een klant op grond waarvan OokVoorJou Internet diensten ten behoeve van de klant verricht.

1.8 Server: computer- en aanverwante apparatuur waarmee OokVoorJou Internet de klant toegang tot het internet verleent.

1.9 Diensten van OokVoorJou Internet: de diensten of opdrachten die door OokVoorJou Internet ten behoeve van klanten worden verricht.

2.0 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen OokVoorJou Internet en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door OokVoorJou Internet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat OokVoorJou Internet een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant OokVoorJou Internet diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door OokVoorJou Internet mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is OokVoorJou Internet gehouden al hetgeen OokVoorJou Internet reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. OokVoorJou Internet kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 OokVoorJou Internet is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

3.0 VERPLICHTINGEN VAN OokVoorJou Internet

3.1 OokVoorJou Internet spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde OokVoorJou Internet dienst(en);
het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 OokVoorJou Internet kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de OokVoorJou Internet diensten.

3.3 OokVoorJou Internet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij OokVoorJou Internet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.

4.0 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt OokVoorJou Internet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks OokVoorJou Internet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door OokVoorJou Internet toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij OokVoorJou Internet hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken

4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is OokVoorJou Internet bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de OokVoorJou Internet diensten informatie te verwijderen.

4.7 De klant geeft bij deze toestemming aan OokVoorJou Internet zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van OokVoorJou Internet welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor OokVoorJou Internet en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij OokVoorJou Internet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

5.0 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 OokVoorJou Internet is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van OokVoorJou Internet. Met name is OokVoorJou Internet niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, de "Millenniumproblematiek" bij OokVoorJou Internet of derden, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account en e-mail adres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor OokVoorJou Internet voortvloeiende schade.

5.3 De klant vrijwaart OokVoorJou Internet tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 OokVoorJou Internet is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is OokVoorJou Internet in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens OokVoorJou Internet ontstaat.

5.5 OokVoorJou Internet zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een (1) en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan OokVoorJou Internet opgedragen taak mag worden verwacht.

5.6 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan OokVoorJou Internet ter beschikking gestelde gegevens. OokVoorJou Internet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

5.7 De totale aansprakelijkheid van OokVoorJou Internet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan Euro. 100,00.

5.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van OokVoorJou Internet aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b) de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat OokVoorJou Internet op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

5.9 De totale aansprakelijkheid van OokVoorJou Internet voor zaak- of personen schade zal in geen geval meer bedragen dan Euro. 1.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als gebeurtenis.

5.10 De aansprakelijkheid van OokVoorJou Internet voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.11 Buiten de in artikel 4 en 5 genoemde gevallen rust op OokVoorJou Internet geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OokVoorJou Internet.

5.12 De aansprakelijkheid van OokVoorJou Internet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever OokVoorJou Internet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en het OokVoorJou Internet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat het OokVoorJou Internet in staat is adequaat te reageren.

5.13 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het OokVoorJou Internet meldt.

5.14 Opdrachtgever vrijwaart het OokVoorJou Internet voor alle aanspraken van derden wegens producten aansprakelijkheid a.g.v een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door het OokVoorJou Internet geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

5.15 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en OokVoorJou Internet worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen Opdrachtgever en het Companyserver mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met de OokVoorJou Internet gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v. nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

6.0 OokVoorJou Internet DIENSTEN

6.1 OokVoorJou Internet verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

6.2 OokVoorJou Internet verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Domeinregistratie Nederland of Internic. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en OokVoorJou Internet aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

6.3 OokVoorJou Internet biedt klanten de mogelijkheid een website te openen. OokVoorJou Internet stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciële website, ter discretie van OokVoorJou Internet te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien OokVoorJou Internet in opdracht van een klant een website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van die homepage of website bij OokVoorJou Internet tenzij anders overeengekomen.

6.4 OokVoorJou Internet is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan OokVoorJou Internet de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. OokVoorJou Internet zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door OokVoorJou Internet op de hoogte is gesteld, effectueren. OokVoorJou Internet is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van OokVoorJou Internet levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

7.0 KLACHTEN

7.1 OokVoorJou Internet spant zich in klachten omtrent de OokVoorJou Internet diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de OokVoorJou Internet diensten te komen. OokVoorJou Internet is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

8.0 BEHEER VAN DE SERVERS

8.1 OokVoorJou Internet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door OokVoorJou Internet te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens OokVoorJou Internet ontstaat .

8.2 OokVoorJou Internet is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de login procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens OokVoorJou Internet ontstaat. OokVoorJou Internet zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

9.0 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is alleen mogelijk per aangetekende brief, met dient verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop OokVoorJou Internet de opzegging ontvangt.

10. ONTBINDING

10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met OokVoorJou Internet gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens OokVoorJou Internet te voldoen, is OokVoorJou Internet gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen OokVoorJou Internet dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat OokVoorJou Internet tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan OokVoorJou Internet verder toekomende rechten.

10.2 OokVoorJou Internet is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de OokVoorJou Internet diensten te staken indien de klant:

aan OokVoorJou Internet valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
de klant surséance van betaling heeft aangevraagd;
de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

11. PRIJZEN

11.1 De klant is afhankelijk van de te leveren OokVoorJou Internet dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

11.2 OokVoorJou Internet is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van OokVoorJou Internet. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art.9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

12. BETALING

12.1 De aan OokVoorJou Internet verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13. OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan OokVoorJou Internet niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

13.2 OokVoorJou Internet heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OokVoorJou Internet haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van OokVoorJou Internet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OokVoorJou Internet niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen OokVoorJou Internet en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te 's Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen OokVoorJou Internet en de klant.

14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat OokVoorJou Internet een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

 
 
  © 2004 - 2013 Copyright, Ookvoorjou.nl | Disclaimer | algemene voorwaarden | prijzen zijn excl. 21% BTW